egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

A kisgyermekneveléshez kapcsolódó pénzbeli ellátások rendszere, valamint a folyamatosan bővülő családtámogatási rendszer célja a gyermeket vállaló édesanyák – és családok – jövedelmi helyzetének javítása, az egyenlőtlenségek és a szegénységi kockázatok csökkentése.

 

A szülőket megillető pénzbeli ellátások két nagy csoportja a családtámogatási ellátások és az egészségbiztosítás alapján járó pénzbeli ellátások.

 

 

Családtámogatási ellátások

 

A családtámogatási ellátások egy gyűjtőfogalom, amely a következő támogatási formákat foglalja magában:

 

 • anyasági támogatás,
 • családi pótlék (nevelési ellátás / iskoláztatási támogatás),
 • gyermekgondozást segítő ellátás (GYES),
 • gyermeknevelési támogatás (GYET).

 

A családtámogatási ügyek intézésére a következő módokon van lehetőség:

 

 • elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval a Magyar Államkincstár elektronikus ügyintézési portálján,
 • postai úton: a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnak címezve,
 • személyesen: a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal családtámogatási ügyfélszolgálatán.

 

A családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos kérelmek leadhatók a Kormányablak Integrált Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen is.

 

Anyasági támogatás

Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő 6 hónapon belül lehet benyújtani. Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően az a nő, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt.

 

Az anyasági támogatás összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával.

 

Családi pótlék

Az állam havi rendszerességgel hozzájárul a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez nevelési ellátás vagy iskoláztatási támogatás – együtt: családi pótlék – formájában.

 

A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-éig jár. Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára jár, valamint a gyermek 20. életévéig, ha a tankötelezettség megszűnését követően köznevelési intézményben tanulmányokat folytat.

 

A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a 16. életévét betölti; sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a 23. életévét betölti.

 

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)

Gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult a szülő a saját háztartásában nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig (ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig; tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén a 10. életév betöltéséig).

 

Nem jár gyermekgondozást segítő ellátás annak a személynek, aki a félévesnél fiatalabb gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezi el, illetve ha a gyermek féléves kora előtt keresőtevékenységet folytat.

 

A gyermekgondozást segítő ellátás havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, 2 gyermek esetén 200%-ával, 3 gyermek esetén 300%-ával, 4 gyermek esetén 400%-ával, 5 gyermek esetén 500%-ával, 6 gyermek esetén 600%-ával.

 

Gyermeknevelési támogatás (GYET)

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár. Megszűnik a jogosultság, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét, és ezzel a kiskorú gyermekek száma három alá csökken.

 

A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy keresőtevékenységet heti 30 órát meg nem haladóan folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. A gyermeknevelési támogatásra való jogosultságot nem érinti a gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben történő elhelyezése.

 

A gyermeknevelési támogatás havi összege – függetlenül a gyermekek számától – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Az ellátás összegéből nyugdíjjárulékot, illetve magánnyugdíjpénztári tagdíjat vonnak le.

 

 

Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások

 

A gyermeket vállalók az egészségbiztosítás keretében az alábbi pénzbeli ellátásokat vehetik igénybe:

 

 • csecsemőgondozási díj (CSED): társadalombiztosítási jogviszonyhoz kötött havi juttatás, amely a szülési szabadság idejére jár;
 • gyermekgondozási díj (GYED): társadalombiztosítási jogviszonyhoz kötött havi juttatás, amely a CSED lejárta után igényelhető, és a gyermek 2. életévéig jár;
 • gyermekápolási táppénz, amely a gyermek betegsége esetén vehető igénybe.

 

Csecsemőgondozási díj (CSED)

A csecsemőgondozási díj biztosítási jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátás, amely a szülési szabadságnak megfelelő időtartamára jár.

 

Csecsemőgondozási díjra jogosult az a nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke

 

 • a biztosítás tartama alatt születik,
 • a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül születik,
 • a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül születik.

 

Nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak

 

 • a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja,
 • ha keresőtevékenységet folytat.

 

A csecsemőgondozási díj legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár.

 

A csecsemőgondozási díj jelenleg a naptári napi alap, illetve a naptári napi jövedelem 70%-a. 2021. július 1-től a CSED összege a bruttó fizetés 100%-ára emelkedik. Az így megállapított összeg személyijövedelemadó-köteles bruttó összeg (ezt az ellátást megállapító szerv vonja le), de társadalombiztosítási járulékot nem kell utána fizetni.

 

Csecsemőgondozási díj iránti kérelmét a kismama a munkáltatójánál nyújthatja be. Az egyéni vállalkozók, őstermelők, az ún. önfoglalkoztató édesanyák a székhely szerint illetékes kormányhivatalhoz fordulhatnak.

 

Ha a kérelmező nem rendelkezik a díj folyósításához szükséges 365 nap biztosítási idővel, a kormányhivatalnak lehetősége van – meghatározott keretek között – méltányosságot gyakorolni, és az általános szabályoktól eltérően megállapítani a jogosultságot.

 

Gyermekgondozási díj (GYED)

A gyermekgondozási díj társadalombiztosítási jogviszony, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott hallgatói jogviszony alapján megállapítható pénzbeli ellátás.

 

2020. január 1-jétől a gyermekgondozási díjat a nevelőszülő, továbbá a nagyszülő is igénybe veheti.

 

Gyermekgondozási díjra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő szülő, ha a gyermek születését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, amelynek számítása során rendkívül fontos az a szabály, hogy a biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.

 

Felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói gyermekük után az ún. diplomás GYED-re lehetnek jogosultak.

 

A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam (168 nap) lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. A GYED összege a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 70%-a, de a maximális összege havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a lehet. A folyósító szerv a gyermekgondozási díj összegéből levonja a személyijövedelemadó-előleget és a nyugdíjjárulékot.

 

A gyermekgondozási díj iránti kérelmet írásban, a foglalkoztatónál kell benyújtani. A kérelem a csecsemőgondozási díj iránti kérelemmel együtt is benyújtható.

 

Az egyéni vállalkozó, az őstermelő, valamint az önfoglalkoztató a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalhoz, illetve a főváros és Pest vármegye esetében Budapest Főváros Kormányhivatalához, elektronikus úton nyújthatja be a kérelmét.

 

A szülő a gyermekgondozási díj folyósítása mellett korlátlan időtartamban végezhet munkát. A GYED folyósításában a munkába állás nem okoz változást, a kismamának csak a munkáltatóját kell tájékoztatnia arról, hogy a munkavégzés mellett gyermekgondozási díjban részesül.

 

Gyermekápolási táppénz

A gyermekápolási táppénz a 12 éven aluli gyermek betegsége esetén a szülőt megillető pénzbeli ellátás. Ha a beteg gyermek 12–18 év közötti, akkor csak méltányosságból állapítható meg a gyermekápolási táppénz.

 

A gyermekápolási táppénzre jogosultság feltételei megegyeznek a táppénz általános jogosultsági feltételeivel: azok jogosultak, akik a saját keresőképtelenségük esetén táppénzben részesülhetnek.

KULCSSZAVAK
családtámogatás  |   családtámogatási rendszer  |   gyermeknevelési támogatás  |   pénzbeli ellátás  |   anyasági támogatás  |   családi pótlék  |   gyermekápolási táppénz  |   GYES  |   GYED  |   diplomás GYED  |   GYET  |   CSED  |   CSET
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít