egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

A családtámogatási ellátások körébe számos, a gyermeknevelést és gyermekgondozást segítő ellátás és támogatás tartozik. Az alábbiakban ismertetjük a családtámogatási támogatások típusait és legfőbb jellemzőit.

 

További részletek a Magyar Államkincstár honlapján olvashatók. Az Otthonteremtés és a Családvédelmi Akcióterv keretében elérhető támogatásokról és kedvezményekről külön cikkekben olvashat bővebben.

 

Anyasági támogatás

Az a nő jogosult a szülést követően anyasági támogatásra, aki a várandósság során legalább négyszer, illetve koraszülés esetén legalább egyszer várandósgondozáson vett részt. Jogosult rá továbbá az örökbefogadó szülő a szülést követő hat hónapon belül kiadott jogerős örökbefogadási engedély esetén, valamint a gyám, ha a gyermek születését követően hat hónapon belül, jogerős határozat alapján a gondozásába került. Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani.

 

Nem jár anyasági támogatás, ha a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához, vagy ha a megszületett gyermek a gyámhatóság jogerős határozata alapján kikerült a családból, és gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.

 

Az anyasági támogatás gyermekenkénti összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százalékával, ikergyermekek esetén a 300 százalékával.

 

Családi pótlék

A családi pótlék az állam nevelési ellátás vagy iskoláztatási támogatás formájában történő hozzájárulása a gyermekek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez. A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válás évének október 31-éig jár. Törvény szerint a gyermek abban az évben – vagy legkésőbb az azt követő évben – válik tankötelessé, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a hatodik életévét. Szakértői bizottsági javaslat alapján a gyermek további egy évig részesülhet óvodai ellátásban, és azt követően válik tankötelessé.

 

Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára jár. A tankötelezettség megszűnését követően, amennyiben a gyermek köznevelési intézményben folytat tanulmányokat, az iskoláztatási támogatás annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek betölti a 20. életévét, illetve a sajátos nevelési igényű gyermek betölti a 23. életévét.

 

Emelt családi pótlék jár a beteg gyermeket nevelő családoknak, ilyen esetben szakorvos jogosult az igényléshez szükséges igazolás kiadására.

 

Csecsemőgondozási díj (CSED)

Csecsemőgondozási díjra jogosult az a nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt (lásd Biztosítotti jogviszony), és akinek a gyermeke a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül születik. A CSED akkor is jár, ha a gyermek az anya biztosításának megszűnését követően 42 napon túl, a baleseti táppénz folyósításának ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül születik. A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie. A szülő nő csecsemőgondozási díjra való jogosultsága legkésőbb a gyermek születésének napjával, koraszülött gyermek esetén a szülési szabadság első napjával nyílik meg.

 

Nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen keresőtevékenységet folytat. E szabály alól kivételt képez a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony. A csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra (24 hét) jár.

 

A CSED összegét az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban elért, szja-bevallásban feltüntetett, társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelem alapján állapítják meg. A CSED naptári napi összege a naptári napi alap, illetve a naptári napi jövedelem 100%-a.

 

Gyermekgondozási díj (GYED)

A gyermekgondozási díj a gyermekvállalás támogatásához nyújtott egészségbiztosítási pénzbeli ellátás, amely biztosítási jogviszony, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott hallgatói jogviszony (utóbbit nevezik diplomás GYED-nek is) alapján állapítható meg. Gyermekgondozási díjra jogosult a gyermeket saját háztartásban nevelő biztosított szülő, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. A GYED a csecsemőgondozási díj (szülési szabadság), illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek kétéves koráig, ikrek esetén a gyermekek hároméves koráig jár.

 

A GYED összege a szülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 70 százaléka, de havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. A szülő az általános szabályok szerint járó GYED mellett korlátlan időtartamban, bármilyen jogviszonyban dolgozhat.

 

Nagyszülői GYED

2020. január 1-től a szülők helyett a még nem nyugdíjas nagyszülők is jogosulttá válhatnak gyermekgondozási díjra (GYED), ha vállalják, hogy a szülők munkavégzésének idején részt vesznek unokájuk gondozásában, nevelésében. Egyszerre csak az egyik nagyszülő veheti fel a támogatást, akár több, nem ugyanazon várandósságból született unoka után is.

 

A nagyszülői GYED összege a nagyszülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 70 százaléka, de havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. A GYED folyósításának ideje alatt a nagyszülő nem dolgozhat, kivéve, ha az otthonában végzi a munkáját.

 

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)

Gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult a szülő és a gyám a saját háztartásában nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, illetve a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig. A gyermekvédelmi gyám és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülő nem jogosult erre a támogatásra. A gyermekgondozási támogatás havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, függetlenül a gyermekek számától.

 

Nagyszülői GYES

A nagyszülő is jogosult lehet GYES-re, amennyiben a gyermek az első életévét betöltötte, gondozása és nevelése a szülő háztartásában történik, és szülei írásban lemondanak a gyermekgondozást segítő ellátásról. A jogosultság további feltétele, hogy a szülő háztartásában másik gyermekre való tekintettel nem történhet GYES folyósítása.

 

GYES extra

Amennyiben a 2013. december 31. előtt született gyermek után még GYES-re jogosult szülőnek 2013. december 31-et követően újabb gyermeke születik, vagy újabb gyermek kerül a háztartásába, a korábban megállapított GYES megszüntetése nélkül további GYES-re lehet jogosult. A jogosultság egyidejűleg legfeljebb két gyermekre tekintettel állhat fenn, az ugyanazon várandósságból született ikergyermekeket egy gyermeknek kell tekinteni.

 

Gyermeknevelési támogatás (GYET)

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, illetve gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár. A jogosultság akkor szűnik meg, amikor a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét. A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy nem folytathat keresőtevékenységet heti 30 órát meghaladóan, de időkorlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet, ha az otthonában végzi a munkáját.

 

A gyermekvédelmi gyám és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülő nem jogosult erre a támogatásra. A támogatás havi összege – függetlenül a gyermekek számától – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.

 

Gyermekek otthongondozási díja (GYOD)

Az a szülő jogosult a gyermekek otthongondozási díjára a gyermek életkorától függetlenül, aki a súlyos fogyatékosságából vagy tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik. Az önellátásra való képtelenséget a 6 éven aluli gyermekek esetében szakorvos, egyéb esetekben szakértő állapíthatja meg annak alapján, hogy az ápolt gyermek bizonyos tevékenységek elvégzésében milyen mértékben szorul segítségre.

 

A GYOD összege 2022. január 1-től azonos az érvényes minimálbér összegével. A két beteg gyermeket nevelő szülőnek másfélszeres összegű ellátás jár. A szülő a GYOD mellett legfeljebb napi 4 órában folytathat keresőtevékenységet, de időkorlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet, ha az otthonában végzi a munkáját.

 

Nagycsaládosok gázártámogatása

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódóan 2011. január 1-től vezették be a nagycsaládos háztartásban élők részére adható kedvezményt. Minden önálló felhasználási hellyel rendelkező, 20 m3/óra alatti gázmérővel rendelkező lakossági fogyasztó évenként és felhasználási helyenként az I. árkategória szerinti (kedvezményes) díjszabás keretében 41 040 MJ földgázmennyiséget vételezhet. A nagycsaládos kedvezmény e mennyiségen felül további – a jogszabályban meghatározott – mértékig jogosít a földgáz ezen az áron történő vételezésére.

 

Nagycsaládos kedvezményre jogosult az a háztartás, amelyben a családok támogatásáról szóló törvény szerinti olyan jogosult él, aki legalább három gyermek után részesül családi pótlékban, és egyetemes szolgáltatónál rendelkezik szolgáltatási szerződéssel.

 

A kérelmet annak kell benyújtania igénylőként, akinek a nevére kerül kiállításra a számla.

 


 

Jogszabályi háttér

 

 

KULCSSZAVAK
anyasági támogatás  |   családi pótlék  |   GYES  |   GYET  |   GYOD  |   CSED  |   GYED  |   gázártámogatás  |   pénzbeli ellátás
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít